Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2023

Aanwezig: 28 personen, van wie namens het bestuur: Tjerk Bruinsma (voorzitter), Nelly Brand (secretaris) en Rob Bollebakker (penningmeester).

 

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

Namens het bestuur heet voorzitter Tjerk Bruinsma de aanwezigen welkom.

De voorzitter is blij dat we weer kunnen vergaderen in de wijk, te weten in de Van der Brugghenschool. Speciaal welkom voor onze gastspreker, de heer Cor Heutink, die ons gaat vertellen over de geschiedenis van de engen en heide bij Huizen.

De agenda wordt vastgesteld.

 

 1. Notulen ALV 25 april 2022

Geen opmerkingen en de notulen worden hierbij vastgesteld.

Wel merkt de voorzitter n.a.v. het verslag op dat digitale fraude nu het meest voorkomt. Dus als je gehackt bent, je de digitale wijkagent kunt bellen. Bereikbaar via 0900-8844 of via mail: chris.beniest@politie.nl.

 

 1. Jaarverslag 2022

Dit wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de gemeente voor het drukken van onze jaarlijks huis-aan-huis verspreide Nieuwsbrief (december 2022) en de oud bestuursleden van BPV voor het helpen huis-aan-huis (ca. 500 voordeuren) verspreiden van deze Nieuwsbrief. Vier leden melden zich aan om te helpen bij verspreiding van een volgende huis-aan-huis Nieuwsbrief.

 

 1. Financiën 2022
 2. Financieel jaarverslag 2022. De penningmeester geeft toelichting.

Er was in 2022 een klein positief resultaat. Bij de winst- en verliesrekening werd gevraagd wat de rentelasten zijn. Dit zijn de bankkosten en de penningmeester zal dat in volgend financieel jaarverslag aanpassen.

 1. De kascontrolecommissie heeft mondeling doorgegeven dat de gevoerde boekhouding akkoord is bevonden. De penningmeester krijgt nog een schriftelijke bevestiging hiervan. (Decharge.) Deze publiceren wij in de volgende nieuwsbrief.
 2. Kascommissie over controlejaar 2023. Hiervoor stellen zich beschikbaar Marcel van Dijk en Willemijn Volmer.

 

 1. Begroting 2023-2024-2025 en contributie 2023

De begroting wordt goedgekeurd. Er is elk jaar een positief resultaat, waarmee de continuïteit is gewaarborgd.

Voor 2023 handhaven we de contributie nog op € 15,-.

 

Ten aanzien van Securitas-beveiliging merkt de voorzitter nog op zij met name in de schoolvakanties rijden, steeds op verschillende tijdstippen, zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts. Om de kosten te drukken, rijden ze om de dag. Hij heeft de contacten met Securitas en maakt de afspraken op welke dagen er gereden wordt. N.a.v. een vraag

zegt de voorzitter dat de mensen van Securitas getraind zijn om ongebruikelijke of bijzondere situaties te zien. Naar aanleiding van situatie op bouwplaaatsen roept de voorzitter op om te zorgen dat alles daar goed is afgesloten.

Henk Koster heeft op vraag van de secretaris schriftelijk gemeld dat er geen grote veiligheidsproblemen in onze wijk zijn. Tips van de politie voor de zomervakantie komen in de volgende nieuwsbrief.

 

Opgemerkt werd dat er vuurwerkoverlast is geweest bij de bosjes aan Dr. Kuyperlaan van sept./oktober t/m januari. Altijd melden bij de politie tel. 0900-8844 en vragen om terugkoppeling waardoor de melding geregistreerd wordt in de computer. Als vaker een melding binnenkomt, gaat de politie/wijkagent daar meer surveilleren. Maar bij vuurwerkoverlast weet de voorzitter dat het moeilijk vast te stellen is wie dat gedaan heeft.

De politie heeft onvoldoende mensen en ernstige misdrijven, ongelukken en inbraken zijn eerste prioriteit.

 

 1. Vacatures in bestuur: penningmeester en algemeen bestuurslid

Rob Bollebakker blijft voorlopig aan als penningmeester, maar zijn termijn als bestuurslid (sinds 2015) is allang verlopen. Weer wordt dispensatie verleend aan de penningmeester. Termijn bestuurslid is 3 jaar!

Wie voelt zich geroepen? Of weet u iemand om de functie penningmeester op zich te nemen. Inlichtingen over de werkzaamheden en tijd (ca. 3 uur per maand) zal Rob Bollebakker u graag vertellen.

Ook zoeken we nog een algemeen bestuurslid, graag met ICT-kennis.

Als er meer bestuursleden zijn dan kunnen we als bestuur ons meer inzetten voor andere activiteiten.

 

 1. Werkplan van het bestuur
 2. a) Buurtborrel organiseren. De voorzitter vertelt over een gesprek met de heer Sebel van de BPV Firewall, die vorig jaar met succes een buurtborrel heeft georganiseerd. We hebben veel tips gekregen van hen over de aanpak. Naar aanleiding van een eerdere oproep hebben 4 buurtbewoners zich aangemeld om dit te gaan organiseren. Voorstel om dat net voor de zomervakantie te doen op zaterdag 8 juli (met als het regent uitwijken naar 15 juli) eind van de middag. Het idee om dit jaar dat uit onze reserve te betalen en een fooienpot neer te zetten voor vrijwillige bijdrage. Plaats: grasveld tussen Dr. Kuyperlaan en de Colijnlaan of op schoolplein bij de school. Opgemerkt wordt misschien (live) muziek, maar niet te hard! De buurtborrel is voor onze leden, willen niet leden ook komen, zijn welkom als ze lid worden voor €15 per jaar.

De vergadering gaat akkoord met voorstel om buurtborrel te organiseren. De leden horen hier binnenkort meer over.

 

 1. b) Het bestuur wil meer aan ledenwerving doen en met name de nieuwe bewoners in de wijk persoonlijk te gaan benaderen. Graag melding maken van adres (straat en huisnummer, evt. naam van nieuwe bewoners) als er bij u in de straat nieuwe mensen zijn komen wonen. Doorgeven aan het secretariaat, Nelly Brand.

Het blijkt in de praktijk dat ‘via via’ het  beste werkt. U kent tenslotte uw buren het beste. Is er een verhuizing is uw straat, spreek uw buren aan en attendeer ze op onze vereniging!

 

 1. Lezing door Cor Heutink.

We hebben veel opgestoken over de interessante geschiedenis van engen en heide bij Huizen. Vroeger was dit een veel opener gebied, zonder de bossen die er nu zijn. De presentatie was verrijkt met prachtige foto’s van onze omgeving in verschillende jaargetijden. Ook mevrouw W.van Wessel-van As heeft mooie foto’s van dat gebied gemaakt, die als kaart verstuurd kunnen worden. Het bestuur ontvangt een paar van deze fotokaarten

van haar.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Geen rondvraagpunten. De vergadering werd gesloten en iedereen bedankt voor hun aanwezigheid.

=========================

Wilt u hem printen druk hierop.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie